01 / 31
Osamu Dazai

Osamu Dazai Quiz

Dive into the World of Osamu Dazai: A Quiz on the Life and Works of the Renowned Japanese Author

Updated: Feb 25, 2024

Scroll Down To Answer Question
  • Masao Suzuki

  • Shinji Oda

  • Shūji Tsushima

  • Shohei Sakaguchi

Related Quizzes

Trending Quizzes