01 / 14
Ivan IV Vasilyevich

Ivan IV Vasilyevich Quiz

The Ultimate Ivan IV Vasilyevich Quiz: Prove You're a True Fan

Updated: May 31, 2023

Where was Ivan IV Vasilyevich born?

  • Lisitsyn-Emelin House

  • Nizhny Novgorod

  • Kolomenskoye

  • Pereslavl-Zalessky

Related Quizzes

Trending Quizzes