01 / 30
Zhu Rongji

Zhu Rongji Quiz

Mastermind of Modern China: The Zhu Rongji Quiz

Updated: Jan 03, 2024

Scroll Down To Answer Question
  • 1952

  • 1930

  • 1925

  • 1928

Related Quizzes

Trending Quizzes